Het schoolondersteuningsprofiel

De wet passend onderwijs schrijft voor dat iedere school/vestiging een ondersteuningsprofiel  heeft. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Aan de hand daarvan kan worden bezien of de school kan bieden wat de leerling nodig heeft en wat nog georganiseerd moet worden.

U kunt hierhet gehele SOP bekijken.​​​​​​

Mentor
Van de brugklas tot en met de eindexamenklas is er een voortdurende en intensieve studie- en leerlingbegeleiding. In zowel de onder- als bovenbouw is een van de docenten aangewezen als mentor. Deze docent speelt een belangrijke rol en is het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en vraagbaak voor zijn leerlingen.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is de spil van de school met betrekking tot leerlingbegeleiding, heeft een adviserende rol bij ondersteuningsvragen en verwijst zo nodig door. Tevens vormt de zorgcoördinator een aanspreekpunt voor docenten, ouders en leerlingen.

Teamleiders
De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijskundig beleid en de leerlingbegeleiding in de verschillende leerjaren. Zij geven leiding aan de diverse teams, overleggen onder meer over de voortgang van de studie en over de resultaten van de leerlingen afzonderlijk.

Decaan
De decaan werkt nauw samen met de vakdocenten en mentoren op het gebied van oriëntatie op studie en beroep. Tevens verstrekt de decaan leerlingen en ouders/verzorgers informatie over vervolgopleidingen en mogelijkheden voor atere beroepsuitoefening.

Coaching bij leerproblemen en RT
Voor leerlingen met problemen die specifiek zijn voor een bepaalde leerstoornis, zoals dyslexie en dyscalculie, is er de mogelijkheid tot kortdurende coaching bij de aanpak van het leren. RT (remedial teaching) is bedoeld voor leerlingen die met grote achterstanden in een klas moeten functioneren en soms kortdurende extra hulp nodig hebben.